Skip to main content
Internet Archive's 25th Anniversary Logo

179
UPLOADS


Show sorted alphabetically

More right-solid

Show sorted alphabetically

SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Archived
Creator
Sri Gargeshwari Digital Foundation
Feb 24, 2021 Ajit Gargeshwari
texts

eye 43

favorite 1

comment 0

Mahabharta Pratap Chandra Roy Drona Parva 1884
Topics: Sanskrit, Purana, Mahbharata
Sri Gargeshwari Digital Foundation
Feb 24, 2021 Ajit Gargeshwari
texts

eye 62

favorite 1

comment 0

Mahabharta Pratap Chandra Roy Bhishma Parva 1884
Topics: Sanskrit, Purana, Mahabharta
Sri Gargeshwari Digital Foundation
Feb 24, 2021 Ajit Gargeshwari
texts

eye 42

favorite 1

comment 0

Mahabharta Pratap Chandra Roy Karna Parva 1884
Topics: Sanskrit, Purana, Mahabharata
Sri Gargeshwari Digital Foundation
texts

eye 66

favorite 1

comment 0

Pasu Pata Sutras Pancharatha Kaundinya Ed. Ananta Krisha Shastry R. Travancore 143 1940
Topics: Sanskrit, Darshana. Shavism, Pasupata
Sri Gargeshwari Digital Foundation
texts

eye 125

favorite 1

comment 0

Prakriya Sarvasva Narayana Bhatta Ed. Samabasiva Sastri K. Vol 1 University of Travancore 106 1931
Topics: Sanskrit, Vyakarna, Sanskrit Grammar
Gatha Saptasati Hala Vyangaya Sarvamaksha Mathuranatha Shastri  Ed Durga Prasada, Kasintha Pandurang Parab Nirnaya Sagar Press KM 21 1889
Topics: Sanskrit, Sanskrit Sahitya
Katha Upanishad Bhashya of Ranga Ramanuja  Varadachari K.C. Tatacharya D.T. Venkateswara University 1949
Topics: Sanskrit, Darshana, Upanishads
Sri Gargeshwari Digital Foundation
Feb 24, 2021 Ajit Gargeshwari
texts

eye 60

favorite 1

comment 0

Krishna Ullasa Subrahmanya Sastri P.R.  1958 (Modern Work)
Topics: Sanskrit, Sanskrit Sahitya, Modern Work
Sri Gargeshwari Digital Foundation
texts

eye 146

favorite 1

comment 0

Kasyapa Gyana Kanda Parthasarathy Bhattacharya R.B. Venkateswar Unversity 1960
Topics: Sanskrit, Darshana, Vaishnavism, Pancharatra
Sri Gargeshwari Digital Foundation
texts

eye 55

favorite 1

comment 0

Jaggu Venkatcharya Memorial Volume Ed. Srinivasa Iyengar A.N. (Sanskrit Articles) 1964
Topic: Sanskrit Articles
Sri Gargeshwari Digital Foundation
Feb 22, 2021 Ajit Gargeshwari
texts

eye 87

favorite 0

comment 0

Chronology of Ancient Hindu History Kota Vekatchelam Part 1 1957
Topics: History, India History
Sri Gargeshwari Digital Foundation
Feb 22, 2021 Ajit Gargeshwari
texts

eye 88

favorite 2

comment 0

Chronology of Kashmir History Reconstructed  Kota Vekatchelam 1955
Topics: History, India History
Sri Gargeshwari Digital Foundation
texts

eye 87

favorite 1

comment 0

Durghata Vritti Saranadeva Ed. Ganapati Sastri T. University of Travancore 6 1903
Topics: Sanskrit, Vyakarna, Sanskrit Grammar
Sri Gargeshwari Digital Foundation
Feb 22, 2021 Ajit Gargeshwari
texts

eye 135

favorite 0

comment 0

Chronology of Ancient Hindu History Kota Vekatchelam Part 2 1957
Topics: History, India History
Sri Gargeshwari Digital Foundation
Feb 22, 2021 Ajit Gargeshwari
texts

eye 54

favorite 0

comment 0

Arya Charitra Krishnaswami Iyer V. Vani Vilas Press 1908
Topics: Sanskrit, Sanskrit Sahitya
Sri Gargeshwari Digital Foundation
texts

eye 176

favorite 0

comment 0

Asvalayana Grahya Mantra Vyakhya of Haradatta Samabasiva Sastri K. University of Travancore 138 1938
Topics: Sanskrit, Vedas, Grahya Sutra
Sri Gargeshwari Digital Foundation
Feb 22, 2021 Ajit Gargeshwari
texts

eye 69

favorite 1

comment 0

Agnivesya Grahya Sutra Ed. Ravi Varma L. University of Travancore 144 1940
Topics: Sanskrit, Vedas, Grahya Sutra
Sri Gargeshwari Digital Foundation
Feb 22, 2021 Ajit Gargeshwari
texts

eye 67

favorite 0

comment 0

Age of Buddha Milinda and Amtiyoka and Yuga Purana  Kota Vekatchelam 1956
Topics: History, India History
Sri Gargeshwari Digital Foundation
Feb 22, 2021 Ajit Gargeshwari
texts

eye 89

favorite 0

comment 0

Bhargava Kavacha Ed. Parakhe M.S. 1963
Topics: Sanskrit, Stotra, Stava
Sri Gargeshwari Digital Foundation
texts

eye 119

favorite 1

comment 0

Astadhyayi of Panini Sutrapatha Kasihinatha Pandurang Parab Nirnaya Sagar Press (Mula)
Topics: Sanskrit, Vyakarna, Sanskrit Grammar
Sri Gargeshwari Digital Foundation
texts

eye 89

favorite 1

comment 0

Anargha Raghava Murari Tika Ruchipati Ed. Durga Prasada Nirnaya Sagar Press KM 5 1887
Topics: Sanskrit, Sanskrit Sahitya
Arya Sapatsati  of Govardhanacharya Ed. Durga Prasada Kasinath Pandurang Parab Nirnaya Sagar Press KM 1 1886
Topics: Sanskrit, Sanskrit Sahitya
Anyokti Muktavali Hamsa Vijya Gani Ed. Durga Prasada, Wasudev Laxman Shastri Paniskar Nirnaya Sagar KM 88 1907
Topics: Sanskrit, Sanskrit Sahitya
Sri Gargeshwari Digital Foundation
Feb 21, 2021 Ajit Gargeshwari
texts

eye 84

favorite 0

comment 0

Ashtaka Paniniya (Ashtadhyai Mula Sutra) Ajmer 1948
Topics: Sanskrit, Vyakarna, Sanskrit Grammar
Sri Gargeshwari Digital Foundation
texts

eye 36

favorite 0

comment 0

Amritodaya Gokulanatha Pandit Sivadatta Kasinath Pandurang Parab Nirnaya Sagar Press KM 59 1897
Topics: Sanskrit, Sanskrit Sahitya
Amaru Sataka Amarukavi Rasika Sanjivini Arjuna Varma Deva Ed. Durga Prasada Nirnaya Sagar Press KM 18 1889
Topics: Sanskrit, Sanskrit Sahitya
Alankara Sarvasva Rajanaka Ruyyaka Commentary Jayaratha Durga Prasada Kasinath Pandurang Parab Nirnaya KM 35 1893
Topics: Sanskrit, Sanskrit Sahitya, Alankara, Poetics
Alankara Shekhara Kesava Mishra Ed. Pandit Sivadatta Kasinath Pandurang Parab Wasudev Laxman Shastri Paniskar Nirnaya 1895 KM 50
Topics: Sanskrit, Sanskrit Sahitya, Alankara, Poetics
Alankara Shekhara Kesava Mishra Ed. Pandit Sivadatta Kasinath Pandurang Parab Wasudev Laxman Shastri Paniskar Nirnaya 1895 KM 50
Topics: Sanskrit, Sanskrit Sahitya, Alankara, Poetics
Advaita Siddhi Madhusudana Saraswati Guruchandrika Ed. Narayana Swami Shastri S. Volume 2 University of Mysore 78 1937
Topics: Sanskrit, Darshana, Advaita
Advaita Siddhi Madhusudana Saraswati Guruchandrika Ed. Narayana Swami Shastri S. Volume 3 University of Mysore 80 1940
Topics: Sanskrit, Darshana, Advaita
Sri Gargeshwari Digital Foundation
texts

eye 71

favorite 1

comment 0

Adhyatma Ramayana with Vyakhya Rama Verma Gopal Narayen & Co. 1887 (Pothi or Oblong)
Topics: Sanskrit, Purana
Abhidhana Sangraha Pandit Sivadatta Durga Prasada Kasinath Pandurang Parab Shiva Datta Nirnaya Sagar Press 1899
Topics: Sanskrit, Kosa, Dictionary
Adbhuta Darpana Of Mahadeva Pandit Sivadatta, Kasinath Pandurang Parab Nirnaya Sagar Press KM 55 1896
Topics: Sanskrit, Sanskrit Sahitya
Abhijnana Sakuntala Kalidasa Arthadyotanika Raghava Bhatta Ed. Narayana Ramakrishna Godbole, Kashinath Panduranga Paraba Nirnaya Sagar Press 1883
Topics: Sanskrit, Sanskrit Sahitya
Sri Gargeshwari Digital Foundation
Feb 19, 2021 Ajit Gargeshwari
texts

eye 103

favorite 0

comment 0

Advaita Siddhanta Sara Sangraha of Narayana Asrama Nirnaya Sagar Press 1935
Topics: Sanskrit, Darshana, Advaita
Advaita Makaranda Lakshmidhara with Rasabhivyanjika Vyakhya of Svayam Praksa Yati Rama Tattva Prakshna 1896
Topics: Sanskrit, Darshana, Advaita
Sri Gargeshwari Digital Foundation
Feb 18, 2021 Ajit Gargeshwari
texts

eye 43

favorite 0

comment 0

Aumapata Ed Vasudeva Shastri K. UnIversity of Madras 1957
Topics: Sanskrit, Sangita
Aryabhatiya Bhashya of Gargyakerala Nilakantha Somasutvan Ed. Samabasiva Sastri K. Vol 1 University of Travancore 101 1930
Topics: Sanskrit, Jyotisa, Science India
Sri Gargeshwari Digital Foundation
texts

eye 99

favorite 1

comment 0

Atama Arpana Stuti of Appayya Dikshit Vyakhya of Sivananda Yati Sri Vani Vilas Press
Topics: Sanskrit, Darshana, Advaita
Sri Gargeshwari Digital Foundation
texts

eye 71

favorite 1

comment 0

Asoucha Astaka of Vararuchi with Vyakhya Ganapati Sastri T. University of Travancore 37 1914
Topics: Sanskrit, Dhrama Shastra
Arya Sapatsati  of Govardhanacharya Durga Prasada Kasinath Pandurang Parab Nirnaya Sagar Press KM 1 1895
Topics: Sanskrit, Sanskrit Sahitya
Sri Gargeshwari Digital Foundation
texts

eye 42

favorite 1

comment 0

Arthasastra Kautilya Srimula Ganapati Shastri T. Part 3 University of Travancore 83 1925
Topics: Sanskrit, Artha Shastra
Sri Gargeshwari Digital Foundation
texts

eye 60

favorite 2

comment 0

Arthasastra Kautilya Srimula Ganapati Shastri T. Part 2 University of Travancore 80 1924
Topics: Sanskrit, Artha Shastra
Sri Gargeshwari Digital Foundation
texts

eye 63

favorite 1

comment 0

Arya Manjusri Nulakalpa Ganapati Sastri T. Vol 1 University of Travancore 70 1920
Topics: Sanskrit, Darshana, Buddhism
Sri Gargeshwari Digital Foundation
texts

eye 72

favorite 1

comment 0

Arthasastra Kautilya Srimula Ganapati Shastri T. Part 1 University of Travancore 79 1924
Topics: Sanskrit, Artha Shastra
Sri Gargeshwari Digital Foundation
texts

eye 51

favorite 1

comment 0

Arya Manjusri Nulakalpa Ganapati Sastri T. Vol 3 University of Travancore 84 1925
Topics: Sanskrit, Darshana, Buddhism
Sri Gargeshwari Digital Foundation
texts

eye 105

favorite 0

comment 0

Apastamba Dharma Sutra Ujwala Haradatta Mishra Alladi Mahadeva Shastri University of Mysore 15 1898
Topics: Sanskrit, Dhrama Shastra
Sri Gargeshwari Digital Foundation
texts

eye 84

favorite 0

comment 0

Aparoksha Anubhuti Shankaracharya Dipika Vidyarana Ed Unknown Venkateswara Steam Press 1900
Topics: Sanskrit, Darshana, Advaita
Anumana Chintamani A Treatise of Nyaya Philosophy by  Gangesa Upadhyay Part 2  Parisishta Khanada Jivananda Vidyasagar 1875
Topics: Sanskrit, Darshana, Nyaya
Alankara Sutra Ruyyuka Vritti on Alankarasarvasva Mankhuka with Vykhya of Samudrabandha Ed. Ganapati Sastri T. Travancore Sanskrit Series 40
Topics: Sanskrit, Alankara Shastra, Poetics
Sri Gargeshwari Digital Foundation
Feb 14, 2021 Ajit Gargeshwari
texts

eye 93

favorite 1

comment 0

Akhyashti by Sridhara Venkatesa Arya Sri Vani Vilas Press 1908
Topics: Sanskrit, Bhakti, Stava, Mantra
Sri Gargeshwari Digital Foundation
texts

eye 179

favorite 1

comment 0

Ahnika Chandrika with Sayana Bhashya Wasudev Shastri Panishkar Nirnaya Sagar Press 1916
Topics: Sanskrit, Puja, Mantras
Aesob Fables Esobni Katha of Sadasiva Kashinatha Chhatre Sanskrit Tr. Narayan Balakrishna Godbole Part 2 1916 (Modern Work)
Topics: Sanskrit, Modern Work
Sri Gargeshwari Digital Foundation
texts

eye 74

favorite 0

comment 0

Adyatma Kalpadruma of Sundra Suri Muni with Adhi Rohani Tippani Ed. Publisher Unknown)
Topics: Sanskrit, Darshana, Visista Advaita
Sri Gargeshwari Digital Foundation
texts

eye 67

favorite 0

comment 0

Advaita Stava of Raghunatha Suri with Gyananjaneshika By Panduranga Shastri Odelmane 1934
Topics: Sanskrit, Darshana, Advaita
Sri Gargeshwari Digital Foundation
texts

eye 131

favorite 1

comment 0

Advaita Siddhi Madhusudana Saraswati  Hari Hara Shastri 1893 (Advaita Manjari Series)
Topics: Sanskrit, Darshana, Advaita
Advaita Siddhi Madhusudana Gaudabrahmanandi Vittalesh Siddhi Vakhya Balabadhra Chaturgranthi Ed. Ananta Krishna Sastri Rev Sivaram Sastri Sintre Nirnaya Sagar Press 1937
Topics: Sanskrit, Darshana, Advaita
Sri Gargeshwari Digital Foundation
Feb 13, 2021 Ajit Gargeshwari
texts

eye 46

favorite 0

comment 0

Advaita Dipika Vata Agama Gauda Geri Venkata Ramana Acharya 1923
Topics: Sanskrit, Darshana, Visista Advaita, Polemics
Sri Gargeshwari Digital Foundation
Feb 12, 2021 Ajit Gargeshwari
texts

eye 86

favorite 0

comment 0

Advaita Dipika Kamakshi Amma Mayavaran Ed. with EnglishTranslation by. Natesa Sastriar 1910
Topics: Sanskrit, Darshana, Advaita
Sri Gargeshwari Digital Foundation
Feb 12, 2021 Ajit Gargeshwari
texts

eye 47

favorite 1

comment 0

Advaita Dipika Ananta Krishna Sastri N.S. Volume 2 1923
Topics: Sanskrit, Darshana, Advaita
Sri Gargeshwari Digital Foundation
Feb 12, 2021 Ajit Gargeshwari
texts

eye 60

favorite 0

comment 0

Advaita Dipika Ananta Krishna Sastri N.S. Volume 1 1922
Topics: Sanskrit, Darshana, Advaita
Sri Gargeshwari Digital Foundation
texts

eye 105

favorite 0

comment 0

Advaita Chintamani of Rangoji Bhatta Ed. Narayana Sastri Khiste Sampurnanand University
Topics: Sanskrit, Darshana, Advaita
Sri Gargeshwari Digital Foundation
Feb 12, 2021 Ajit Gargeshwari
texts

eye 141

favorite 2

comment 0

Advaita Brahma Siddhi of Sadananda Ed. Vamana Sastri Asiatic Society 1890
Topics: Sanskrit, Darshana, Advaita, Vedanta
Sri Gargeshwari Digital Foundation
Feb 12, 2021 Ajit Gargeshwari
texts

eye 51

favorite 0

comment 0

Advaita Amoda Vasudev Abhaynkar Anand Ashram 1918 ASS No. 84
Topics: Sanskrit, Darshana, Visista Advaita
Sri Gargeshwari Digital Foundation
texts

eye 191

favorite 3

comment 0

Adhikarana Saravali of Vedanta Desika Ed Lakshmi Kumara Swamy Tatacharya 1936
Topics: Sanskrit, Darshana, Visista Advaita
Sri Gargeshwari Digital Foundation
Feb 12, 2021 Ajit Gargeshwari
texts

eye 64

favorite 1

comment 0

Acharya Mayukha Bhatta Nilakantha Ed Gharpure J.B. Volume 1 1921
Topics: Sanskrit, Dhrama Shastra
Sri Gargeshwari Digital Foundation
Feb 12, 2021 Ajit Gargeshwari
texts

eye 55

favorite 2

comment 0

Acharya Mayukaha Ed. Babu Varanasi Prasad Kashi Sanskrit Press 1879
Topics: Sanskrit, Dhrama Shastra
Sri Gargeshwari Digital Foundation
Feb 12, 2021 Ajit Gargeshwari
texts

eye 69

favorite 2

comment 0

Acharya Charitra Narayna Shastri Sri Vani Vilas Press 1960 (Modern Work). A Bigraphy of Sankarcharya
Topics: Sanskrit, Modern Work
Abhinava Kaustubha Mala & Dakshina Murti Stava Krishnalilashuka Muni Ed. Ganapati Sastri T. University of Travancore 2 1907
Topics: Sanskrit, Stotra, Stava
Sri Gargeshwari Digital Foundation
texts

eye 63

favorite 1

comment 0

Abhilashita Artha Chintamani Somesvara Deva Suri Ed. Shama Sastri R. University of Mysore 69 1926
Topic: Sanskrit
Sri Gargeshwari Digital Foundation
texts

eye 158

favorite 0

comment 0

Abhijnana Sakuntala Kalidasa Arthadyotanika Raghava Bhatta V Ramaswamy Sastrulu & Sons 1938
Topics: Sanskrit, Sanskrit Sahitya
Sri Gargeshwari Digital Foundation
Dec 11, 2019 Ajit Gargeshwari
texts

eye 1,473

favorite 6

comment 0

Sarva Mula with Tippani of Jayatirtha on afew works Edtor Unknown Printed at Belgavi 1891
Topics: Sanskrit, Dvaita, Sarva Mula, Madhvacharya
Sri Gargeshwari Digital Foundation
Dec 7, 2019 Ajit Gargeshwari
texts

eye 106

favorite 1

comment 0

Mahabharata Nilkantha Tika Virata Parva Editor Publisher unknown
Topics: Sanskrit, Purnas Mahabharta
Ramayana with Vyakhya Uddhavacharya Ainapure, Krishnasastri Pitre Gopal Narayan & Co. 1886 Yuddha Kanda
Topics: Sanskrit, Ramayna, Puranas
Ramayana with Vyakhya Uddhavacharya Ainapure, Krishnasastri Pitre Gopal Narayan & Co. 1886 Uttara Kanda
Topics: Sanskrit, Ramayna, Purnas
Ramayana with Vyakhya Uddhavacharya Ainapure, Krishnasastri Pitre Gopal Narayan & Co. 1886 Sundara Kanda
Topics: Sanskrit, Ramayana, Purana
Ramayana with Vyakhya Uddhavacharya Ainapure, Krishnasastri Pitre Gopal Narayan & Co. 1886 Aranya Kanda
Topics: Sanskrit, Ramayana Purnas
Ramayana with Vyakhya Uddhavacharya Ainapure, Krishnasastri Pitre Gopal Narayan & Co. 1886 Ayodhya Kanda
Topics: Sanaskrit, Ramayana, Purnas
Ramayana with Vyakhya Uddhavacharya Ainapure, Krishnasastri Pitre Gopal Narayan & Co. 1886 Kiskindha Kanda
Topics: Sanskrit, Ramayana, Purnas
Ramayana with Vyakhya Uddhavacharya Ainapure, Krishnasastri Pitre Gopal Narayan & Co. 1886 Bala Kanda
Topics: Sanskrit, Ramayna, Puranas
Sri Gargeshwari Digital Foundation
Dec 6, 2019 Ajit Gargeshwari
texts

eye 92

favorite 2

comment 0

Mahabharata Nilkantha Tika Udyoga Parva Editor & Publisher unknown
Topics: Sanskrit, Purana, Mahabharta
Sri Gargeshwari Digital Foundation
texts

eye 209

favorite 2

comment 0

Vishnu Tattva Nirnaya Tika of Jaya Tirtha Ed. Krishnacharya T.R. 1898
Topics: Sanskrit, Dvaita
Sri Gargeshwari Digital Foundation
Dec 5, 2019 Ajit Gargeshwari
texts

eye 575

favorite 2

comment 0

Vishnu Rahasya Printed at Bhikaji Hari Svant. Belgaum 1881
Topics: Sanskrit, Dvaita
Tattava Prakasa Vyakya Artha Manjari Sharkara Srinivasa Printed at Rama Tattva Prakash Press, Belgaum 1902
Topics: Sanskrit, Dvaita, Brhma Sutras
Prayascitta Indu Shekara Printed by Skaha Ram Bhika Seth Printed at At Varadhankar Chapana Yantra, Mumbai 1872
Topics: Sanskrit, Dharma Shastra
Sri Gargeshwari Digital Foundation
texts

eye 204

favorite 1

comment 0

Syamanta Upakhyana Kannada  Anuvada in Devanagri Script Rama Tattva Prakash Press, Belgaum 1915
Topics: Sanskrit, Dvaita, Vaishnavism, Kannada
Sri Gargeshwari Digital Foundation
texts

eye 125

favorite 3

comment 0

Margashirsha Masa Mahatmya (From Skanda Purana) Ed. Unknown Venkateswara Steam Press 1901
Topics: Sanskrit, Purana, Mahatmya, Skanda Purana
Mahabharata Tataparya Nirnya Kannada Translation in Devanagari Script Bodhacharya Angeri, Jaytirthacharya Astaputri Gokak, Narsimhacharya Trayambaki Rama Tatattva Prakasan Belgavi 1909
Topics: Sanskrit, Kannda, Dvaita, Purana
Sri Gargeshwari Digital Foundation
texts

eye 213

favorite 3

comment 0

Jyesta Devi Puja Katha Kannada Anuvada in Devanagari Script Rama Tatattva Prakasan, Belgavi 1918
Topics: Sanskrit, Kannanda, Dvaita, Vaishnavism
Sri Gargeshwari Digital Foundation
Dec 5, 2019 Ajit Gargeshwari
texts

eye 48

favorite 3

comment 0

Amara Kosa with Tika Kanda 2 & 3 Ganapat Krishnaji, Mumbai 1862
Topics: Sanskrit, Amara Kosa, Dictionary
Amsa Vesa Avatra Varnana Tippani Naryana Pandita Ed. Sudashana Sharma R. Sri Vidya Press, Kumbhakona 1935
Topics: Sanskrit, Dvaita
Sri Gargeshwari Digital Foundation
texts

eye 115

favorite 3

comment 0

Yukti Malika of Vadiraja Bhava Vilasa Surottama Tirtha Part 3 Saurabha Krishnacharya T.R. 1903
Topics: Sanskrit, Dvaita, Brhma Sutras
Yukti Malika of Vadiraja Bhava Vilasa Surottama Tirtha Part 5 Phala Saurabha Krishnacharya T.R. 1903
Topics: Sanskrit, Dvaita, Brhma Sutras
Yukti Malika of Vadiraja Bhava Vilasa Surottama Tirtha Part 4 Vishva Saurabha Krishnacharya T.R. 1903
Topics: Sanskrit, Dvaita, Brhma Sutras
Sri Gargeshwari Digital Foundation
texts

eye 145

favorite 3

comment 0

Yukti Malika of Vadiraja Bhava Vilasa Surottama Tirtha Part 1 Guna Saurabha Krishnacharya T.R. 1903
Topics: Sanskrit, Dvaita, Brhma Sutras
Yukti Malika of Vadiraja Bhava Vilasa Surottama Tirtha Part 2 Shuddhi Saurabha Krishnacharya T.R. 1903
Topics: Sanskrit, Dvaita, Brhma Sutras
Sri Gargeshwari Digital Foundation
texts

eye 34

favorite 1

comment 0

Samanaya Nirukti Gadadhara Vivechana Ranga Desika Kavindra Lakshmi Venkateswara Press 1893
Topics: Sanskrit, Nyaya, Indian Logic
Sri Gargeshwari Digital Foundation
texts

eye 227

favorite 3

comment 0

Vidyadheesa Vijaya Janardhana Suri Ed. Wai Rangacharya Printed by Lakshmana Babu Rao Kokate, Pune 1926
Topics: Sanskrit, Dvaita, Vidyadheesha, Vidyadhisha
Sri Gargeshwari Digital Foundation
texts

eye 140

favorite 2

comment 0

Tattva Prakasika Vakyartha Manjari Sharkara Srinivasa Printed at Ananda Sagar Rao Mudranalaya, Venu
Topics: Sanskrit, Dvaita, Brhma Sutra